Đăng Ký Hosting

Thời gian sử dụng:
12 12 tháng
36,000 đ / tháng
24 24 tháng
36,000 đ / tháng
36 36 tháng
36,000 đ / tháng
48 48 tháng
36,000 đ / tháng
60 60 tháng
36,000 đ / tháng
72 72 tháng
36,000 đ / tháng
Hệ điều hành:
1 Linux và cPanel control panel
2 Window và Plesk control panel
Yêu cầu hỗ trợ: